Contact: +31 6 51 155 900info@cotidie.nl
Winkelwagen: 0 items - € 0,00 0

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 • Artikel 1. Toepasselijkheid
 • Artikel 2. De producten
 • Artikel 3. De bestelling
 • Artikel 4: De betaling
 • Artikel 5: De levering:
 • Artikel 6: Het versturen
 • Artikel 7: De garantie
 • Artikel 8: Het retourneren van zendingen/produkten
 • Artikel 9: Terugbetalingen
 • Artikel 10: Overmacht
 • Artikel 11: Privacy
 • Artikel 12: Overige bepalingen

Identiteit van de ondernemer:

Cotidie
Jasonstraat 15”’
1076 KW Amsterdam
info@cotidie.nl
tel. 0651 155 900 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur)
KvK nummer: 56213727
BTW-identificatienummer: NL130997985B0

Cotidie:     

De bepaler van deze algemene voorwaarden.

De Klant:                           

Iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cotidie in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1      Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cotidie en de Klant waarop Cotidie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cotidie voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4      Door het gebruik van de internetsite van Cotidie en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2. De producten

2.1      De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Cotidie in het aanbod worden genoemd.

2.2      Op de website en in andere media uitingen wordt duidelijk aangegeven wat de Klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

2.3      De prijzen zijn inclusief BTW.

2.4      Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.5      Aanbiedingen en offertes zijn 21 dagen na dagtekening geldig, tenzij expliciet anders overeengekomen.

2.6      Aanbiedingen op de website zijn geldig zolang deze aanbiedingen op de website vermeld staan.

Artikel 3. De bestelling:

3.1      Ongeacht de door de Klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Cotidie zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

3.2      Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Cotidie herroepen worden in geval de Klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Cotidie de Klant dit binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

3.3      De Klant en Cotidie komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Cotidie gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.4      Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Cotidie garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4: De betaling

4.1      Cotidie gaat over tot uitleveren van de door de Klant bestelde goederen na ontvangst van het gefactureerde bedrag. Bij bestellingen via de website kan ook met iDeal worden afgerekend.

4.2      In voorkomende gevallen kan Cotidie de Klant de mogelijkheid bieden om het factuurbedrag binnen 21 dagen na factuurdatum te betalen.

4.3      Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4   Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met Cotidie is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

Artikel 5: De levering:

5.1     Cotidie doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de Klant daarvan bericht ontvangen.

5.2      Indien Cotidieeen termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Cotidie schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6: Het versturen:

6.1      De bestellingen worden verstuurd via Flespakket of Eigen Vervoer. De Klant betaalt de verzendkosten op basis de hoogte van het verschuldigde bedrag. De verzendkosten binnen Nederland per bestelling onder € 350,- bedragen € 12,50. De verzendkosten binnen Nederland per bestelling boven € 350,- zijn gratis. Dit alles inclusief BTW.

6.2      Cotidie draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de Klant. Nadat de artikelen door Klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de Klant over.

6.3      Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de Klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Cotidie gerechtigd de prijs van de artikelen op de Klant te verhalen.

6.4      Het kan zijn dat bestellingen na herhaaldelijke keren aanbieden bij de Klant en na het niet reageren op notities/berichten geretourneerd worden naar de verzendende partij. In dit geval zijn de eventuele nieuwe verzendkosten voor de Klant.

Artikel 7: De garantie

7.1      Cotidie garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel of andere media uitingen. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

7.2      Bij gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Cotidie op schriftelijk verzoek van de Klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de Klant terecht om vervanging verzoekt, is Cotidie eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de Klant te kiezen.

7.3      Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Cotidie overgenomen.

7.4      Ingeval van zichtbare gebreken dient de Klant het artikel op kosten van Cotidie te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

7.5      In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De Klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de Klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Cotidie of het artikel vervangen wordt.

7.6      Bij artikelen die de Klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Cotidie is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

7.7      Cotidie is niet aansprakelijk voor schade die de Klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Cotidie geleverd artikel, tenzij de Klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Cotidie. (In)directe kosten of schade bij de Klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Cotidie.

7.8     Indien Cotidie, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.9   Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Cotidie of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 8: Het retourneren van zendingen/produkten:

8.1     Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de Klant het recht heeft binnen 14 dagen na ontvangst de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de Klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de Klant. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Cotidie over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het geld van de Klant teruggestort.

Artikel 9: Terugbetalingen:

9.1      Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de Klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Cotidie gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop binnen 30 dagen worden terugbetaald.

Artikel 10: Overmacht:

10.1    In geval van overmacht is Cotidie niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 • Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11: Privacy:

11.1    Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Cotidie. Op schriftelijk verzoek van de Klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de Klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

11.2    Cotidie verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de Klant in het geding komt.

Artikel 12: Overige bepalingen:

12.1   Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Cotidie geen aansprakelijkheid aanvaarden.

12.2    Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke Klant minimaal 21 jaar oud te zijn en gaat zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Amsterdam, november 2014

Translate »